صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۳۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۲۷۱۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۷,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۲,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۶۵,۱۵۳,۸۶۳,۴۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۱۹,۸۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۹۹,۹۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۹۹,۹۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
نوع صندوق
بازارگردانی اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۴۱۹,۸۳۶ ۲,۳۹۹,۹۷۹ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۵,۱۵۳,۸۶۳,۴۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۴۱۹,۹۷۶ ۲,۴۰۰,۱۱۹ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۵,۲۲۷,۵۶۵,۷۷۱
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۴۲۰,۱۱۶ ۲,۴۰۰,۲۵۹ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۵,۳۰۱,۲۷۲,۲۷۳
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۳۰۴,۹۳۷ ۲,۲۸۵,۱۴۱ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۰۴,۶۱۶,۴۵۴,۷۶۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲,۲۸۵,۷۱۴ ۲,۲۶۶,۰۶۷ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۹۴,۵۶۱,۸۴۵,۶۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲,۳۶۸,۲۶۰ ۲,۳۴۷,۹۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۷,۷۳۳,۴۴۶,۷۶۷
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲,۴۲۳,۱۵۹ ۲,۴۰۲,۴۲۴ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۶,۴۴۲,۶۹۲,۹۳۴
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲,۳۶۳,۷۶۲ ۲,۳۴۳,۴۸۷ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۵,۳۷۳,۶۵۳,۴۵۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲,۳۶۳,۹۰۴ ۲,۳۴۳,۶۲۹ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۵,۴۴۸,۸۰۱,۳۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲,۳۶۴,۰۴۷ ۲,۳۴۳,۷۷۲ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۵,۵۲۳,۹۵۳,۳۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲,۴۵۸,۷۰۳ ۲,۴۳۷,۸۲۱ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۸۵,۱۰۲,۱۵۶,۹۱۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲,۳۷۸,۹۱۲ ۲,۳۵۸,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۴۳,۴۳۵,۹۶۵,۶۶۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲,۳۸۸,۰۴۶ ۲,۳۶۷,۷۵۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۴۸,۱۶۶,۵۹۲,۶۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲,۲۵۹,۰۱۹ ۲,۲۳۹,۷۴۱ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۸۰,۶۸۴,۱۸۱,۴۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲,۲۵۴,۲۵۸ ۲,۲۳۵,۰۳۳ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۷۸,۲۰۲,۰۸۳,۷۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲,۲۵۴,۳۹۳ ۲,۲۳۵,۱۶۸ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۷۸,۲۷۳,۲۹۰,۱۲۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲,۲۵۴,۵۲۸ ۲,۲۳۵,۳۰۳ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۷۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲,۱۴۳,۵۳۴ ۲,۱۲۵,۲۲۶ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۳۱۷,۳۰۹,۳۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲,۱۴۳,۶۶۳ ۲,۱۲۵,۳۵۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۳۸۵,۰۳۷,۸۷۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۱۵۷,۷۷۲ ۲,۱۳۹,۲۷۸ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۷,۷۲۴,۷۶۰,۴۸۸