صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۳۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۲۷۱۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۷,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۲,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۶۵,۱۵۳,۸۶۳,۴۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۱۹,۸۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۹۹,۹۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۹۹,۹۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
نوع صندوق
بازارگردانی اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۴۱۹,۸۳۶ ۲,۳۹۹,۹۷۹ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۵,۱۵۳,۸۶۳,۴۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۴۱۹,۹۷۶ ۲,۴۰۰,۱۱۹ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۵,۲۲۷,۵۶۵,۷۷۱
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۴۲۰,۱۱۶ ۲,۴۰۰,۲۵۹ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۵,۳۰۱,۲۷۲,۲۷۳
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۳۰۴,۹۳۷ ۲,۲۸۵,۱۴۱ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۰۴,۶۱۶,۴۵۴,۷۶۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲,۲۸۵,۷۱۴ ۲,۲۶۶,۰۶۷ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۹۴,۵۶۱,۸۴۵,۶۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲,۳۶۸,۲۶۰ ۲,۳۴۷,۹۶۳ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۷,۷۳۳,۴۴۶,۷۶۷
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲,۴۲۳,۱۵۹ ۲,۴۰۲,۴۲۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۶۶,۴۴۲,۶۹۲,۹۳۴
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲,۳۶۳,۷۶۲ ۲,۳۴۳,۴۸۷ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۵,۳۷۳,۶۵۳,۴۵۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲,۳۶۳,۹۰۴ ۲,۳۴۳,۶۲۹ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۵,۴۴۸,۸۰۱,۳۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲,۳۶۴,۰۴۷ ۲,۳۴۳,۷۷۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۳۵,۵۲۳,۹۵۳,۳۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲,۴۵۸,۷۰۳ ۲,۴۳۷,۸۲۱ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۸۵,۱۰۲,۱۵۶,۹۱۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲,۳۷۸,۹۱۲ ۲,۳۵۸,۷۸۱ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۴۳,۴۳۵,۹۶۵,۶۶۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲,۳۸۸,۰۴۶ ۲,۳۶۷,۷۵۵ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۲۴۸,۱۶۶,۵۹۲,۶۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲,۲۵۹,۰۱۹ ۲,۲۳۹,۷۴۱ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۸۰,۶۸۴,۱۸۱,۴۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲,۲۵۴,۲۵۸ ۲,۲۳۵,۰۳۳ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۷۸,۲۰۲,۰۸۳,۷۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲,۲۵۴,۳۹۳ ۲,۲۳۵,۱۶۸ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۷۸,۲۷۳,۲۹۰,۱۲۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲,۲۵۴,۵۲۸ ۲,۲۳۵,۳۰۳ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۷۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲,۱۴۳,۵۳۴ ۲,۱۲۵,۲۲۶ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۳۱۷,۳۰۹,۳۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲,۱۴۳,۶۶۳ ۲,۱۲۵,۳۵۵ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۳۸۵,۰۳۷,۸۷۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۱۵۷,۷۷۲ ۲,۱۳۹,۲۷۸ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۷,۷۲۴,۷۶۰,۴۸۸